This post is also available in: العربية (ערבית)

אפיקי קבלה למועמד:

1.מועמדים אשר עומדים בתנאי הקבלה.
2.מועמדים אשר אינם עומדים בתנאי הקבלה האוטומטיים ומופנים לדיון בוועדת הקבלה.
3.מועמדים אשר אינם עומדים בתנאי הקבלה האוטומטיים ונדרשים לשפר חלק מתנאי הקבלה, ע"י אחד ממסלולי המכינות המוצעים ו/או שיפור נתוני השכלה.

מועמדים אשר אינם עומדים בדרישות הקבלה האוטומטיות המפורטות מטה, מוזמנים לפנות למרכז ייעוץ ורישום,
על מנת לבחון את קבלתם באפיקי הקבלה האחרים.

החתכים לקבלה אוטומטית לשנה"ל תשפ"ד

עבור בעלי תעודת בגרות ישראלית (יש לעמוד בכל התנאים):

  כל המחלקות, פרט להנדסת תוכנה והמחלקות בשילוב מדעי המחשב המחלקה להנדסת תוכנה מדעי המחשב והמחלקות בשילוב מדעי המחשב תש"י
(תואר שני ישיר)
 

 

הנדסה אזרחית

ממוצע בגרות משוקלל 90 ומעלה 90 ומעלה 90 ומעלה 100 ומעלה 90 ומעלה
בחינת בגרות במתמטיקה 5 יח"ל – ציון 70

4 יח"ל – ציון 80

5 יח"ל – ציון 70

4 יח"ל – ציון 80

5 יח"ל – ציון 70

4 יח"ל – ציון 90

5 יח"ל – ציון 70

4 יח"ל – ציון 90

5 יח"ל – ציון 70

4 יח"ל – ציון 80

בחינת בגרות באנגלית 5 יח"ל – ציון 65

4 יח"ל – ציון 70

5 יח"ל – ציון 65

4 יח"ל – ציון 70

5 יח"ל – ציון 65

4 יח"ל – ציון 70

5 יח"ל – ציון 65

4 יח"ל – ציון 70

5 יח"ל – ציון 65

4 יח"ל – ציון 70

ציון פסיכומטרי/תיל בדגש כמותי 550 580 610 630 600
ציון כמותי בפסיכומטרי/תיל 100 110 115 120 110
רמת אנגלית רמה בסיסית
(רמה 3)
רמה בסיסית (רמה 3) רמה בסיסית
(רמה 3)
רמה בסיסית (רמה 3) רמה בסיסית
(רמה 3)

 

* רמת אנגלית – רמה בסיסית (ציון 85) אשר תקבע באחת מהדרכים הבאות: מבחן פסיכומטרי ; מבחן אמיר/ם.

* מועמד אשר ניגש לבחינה הפסיכומטרית/ למבחן תיל בשפה שאינה עברית נדרש להציג ציון 100 במבחן יעל

* מועמד אשר יציג ציון יעל בטווח ציונים של 84-99 יחויב במעבר קורס עברית בקיץ.

* בנוסף לתנאי הקבלה הרשומים מעלה, מועמדים נדרשים למעבר קורסי הכנה במתמטיקה פיסיקה
ותכנות כתנאי קדם לרישום לקורסים מתקדמים בשנה א.

עבור בעלי תעודת בגרות ישראלית (יש לעמוד בכל התנאים) – לבעלי ציון פסיכומטרי גבוה כמפורט בטבלה מטה:

  כל המחלקות, פרט להנדסת תוכנה והמחלקות בשילוב מדעי המחשב המחלקה להנדסת תוכנה והמחלקות בשילוב מדעי המחשב
ממוצע בגרות משוקלל 80 ומעלה 80 ומעלה
בחינת בגרות במתמטיקה 5 יח"ל – ציון 70

4 יח"ל – ציון 80

5 יח"ל – ציון 70

4 יח"ל – ציון 80

בחינת בגרות באנגלית 5 יח"ל – ציון 65

4 יח"ל – ציון 70

5 יח"ל – ציון 65

4 יח"ל – ציון 70

ציון פסיכומטרי בדגש כמותי/תיל* 625 650
ציון כמותי בפסיכומטרי/תיל 110 115
רמת אנגלית רמה בסיסית (רמה 3) רמה בסיסית (רמה 3)

 

*רמת אנגלית – רמה בסיסית (ציון 85) אשר תקבע באחת מהדרכים הבאות: מבחן פסיכומטרי ; מבחן אמיר/ם.

עבור הנדסאים (יש לעמוד בכל התנאים):

  כל המחלקות, פרט להנדסת תוכנה והמחלקות בשילוב מדעי המחשב המחלקה להנדסת תוכנה מדעי המחשב והמחלקות בשילוב מדעי המחשב תש"י
(תואר שני ישיר)
 

 

הנדסה אזרחית

דיפלומת הנדסאי ממוצע 75 ומעלה במבחנים החיצוניים ממוצע 75 ומעלה במבחנים החיצוניים ממוצע 75 ומעלה במבחנים החיצוניים ממוצע 75 ומעלה במבחנים החיצוניים ממוצע 75 ומעלה במבחנים החיצוניים
תעודת בגרות זכאות זכאות זכאות זכאות זכאות
בחינת בגרות במתמטיקה 5 יח"ל – ציון 70

4 יח"ל – ציון 80

5 יח"ל – ציון 70

4 יח"ל – ציון 80

5 יח"ל – ציון 70

4 יח"ל – ציון 90

5 יח"ל – ציון 70

4 יח"ל – ציון 90

5 יח"ל – ציון 70

4 יח"ל – ציון 80

רמת אנגלית רמה בסיסית
(רמה 3)
רמה בסיסית
(רמה 3)
רמה בסיסית
(רמה 3)
רמה בסיסית
(רמה 3)
רמה בסיסית
(רמה 3)

 

* רמת אנגלית – רמה בסיסית (ציון 85) אשר תקבע באחת מהדרכים הבאות: מבחן פסיכומטרי ; מבחן אמיר/ם.

* חישוב ממוצע תעודת ההנדסאי כולל בחינות חיצוניות בלבד ללא מעבדות וללא פרויקט גמר.

עבור בוגרי מכינות קדם אקדמיות (יש לעמוד בכל התנאים):

•בחינות סיום המכינה בציונים המפורטים בטבלה הבאה:

שם הקורס מס' יח"ל כל המחלקות פרט למדעי המחשב תשי והנדסה אזרחית מדעי המחשב והמחלקות בשילוב מדעי המחשב תש"י
(תואר שני ישיר)
 

הנדסה אזרחית

מתמטיקה פנימי
(בהיקף של 5 יח"ל)
70 85 90 80
אנגלית פנימי
(בהיקף של 4 יח"ל)
70 70 70 70
פיזיקה פנימי 70 70 70 70
תכנות(למועמדים של תעונ ותוכנה) פנימי 70 70 70
כתיבה מדעית פנימי 70 70 70 70

בנוסף:

  כל המחלקות, פרט להנדסת תוכנה והמחלקות בשילוב מדעי המחשב המחלקה להנדסת תוכנה מדעי המחשב והמחלקות בשילוב מדעי המחשב תש"י
(תואר שני ישיר)
 

 

הנדסה אזרחית

ציון פסיכומטרי /תיל בדגש כמותי* 550 580 610 630 600
ציון כמותי בפסיכומטרי/תיל 100 110 115 120 110
רמת אנגלית רמה בסיסית
(רמה 3)
רמה בסיסית
(רמה 3)
רמה בסיסית
(רמה 3)
רמה בסיסית
(רמה 3)
רמה בסיסית
(רמה 3)
רמת עברית

מבחן יע"ל**

100 100 100** 100** 110

*הערה: תלמידי מכינה שנתית יכולים להציג את ציון התיל/פסיכומטרי עד סוף שנה א' (לא תקף למדעי המחשב ולתש"י).

** למחלקות למדעי המחשב  ולתש"י לא תתאפשר קבלה ללא ציון 100 לפחות במבחן יע"ל.

*רמת אנגלית – רמה בסיסית (ציון 85) אשר תקבע באחת מהדרכים הבאות: מבחן פסיכומטרי ; מבחן אמיר/ם.

עבור בעלי בגרות חו"ל:

  כל המחלקות, פרט להנדסת תוכנה והמחלקות בשילוב מדעי המחשב המחלקה להנדסת תוכנה  

מדעי המחשב והמחלקות בשילוב מדעי המחשב

 

תש"י
(תואר שני ישיר)
בגרות חו"ל אישור שקילות ממשרד החינוך ותרגום חתום ע"י נוטריון אישור שקילות ממשרד החינוך ותרגום חתום ע"י נוטריון אישור שקילות ממשרד החינוך ותרגום חתום ע"י נוטריון אישור שקילות ממשרד החינוך ותרגום חתום ע"י נוטריון
מתמטיקה באישור ראש היחידה למתמטיקה באישור ראש היחידה למתמטיקה באישור ראש היחידה למתמטיקה באישור ראש היחידה למתמטיקה
ציון פסיכומטרי בדגש כמותי 550 580 610 630
ציון כמותי בפסיכומטרי 100 110 115 120
רמת אנגלית רמה בסיסית
(רמה 3)
רמה בסיסית
(רמה 3)
רמה בסיסית
(רמה 3)
רמה בסיסית
(רמה 3)
רמת עברית*

לאלו שנבחנים בבחינת הכניסה (תיל/פסיכומטרי) שלא בשפה העברית

ציון 100 במבחן יע"ל ציון 100 במבחן יע"ל ציון 100 במבחן יע"ל ציון 100 במבחן יע"ל

*תלמידי מכינה שנתית יכולים להציג את ציון התיל/פסיכומטרי עד סוף שנה א' (לא תקף למדעי המחשב, למחלקות בשילוב מדעי המחשב ולתש"י).

** למחלקות למדעי המחשב, למחלקות בשילוב מדעי המחשב  ולתש"י לא תתאפשר קבלה ללא ציון 100 לפחות במבחן יע"ל.

עבור מועמדים בעלי רקע אקדמי:

  כל המחלקות, פרט להנדסת תוכנה והמחלקות בשילוב מדעי המחשב המחלקה להנדסת תוכנה  

מדעי המחשב והמחלקות בשילוב מדעי המחשב

 

תש"י
(תואר שני ישיר)
בגרות חו"ל אישור שקילות ממשרד החינוך ותרגום חתום ע"י נוטריון אישור שקילות ממשרד החינוך ותרגום חתום ע"י נוטריון אישור שקילות ממשרד החינוך ותרגום חתום ע"י נוטריון אישור שקילות ממשרד החינוך ותרגום חתום ע"י נוטריון
מתמטיקה באישור ראש היחידה למתמטיקה באישור ראש היחידה למתמטיקה באישור ראש היחידה למתמטיקה באישור ראש היחידה למתמטיקה
ציון פסיכומטרי בדגש כמותי 550 580 610 630
ציון כמותי בפסיכומטרי 100 110 115 120
רמת אנגלית רמה בסיסית
(רמה 3)
רמה בסיסית
(רמה 3)
רמה בסיסית
(רמה 3)
רמה בסיסית
(רמה 3)
רמת עברית*

לאלו שנבחנים בבחינת הכניסה (תיל/פסיכומטרי) שלא בשפה העברית

ציון 100 במבחן יע"ל ציון 100 במבחן יע"ל ציון 100 במבחן יע"ל ציון 100 במבחן יע"ל

עבור מועמדים בעלי תואר ראשון תנאי קבלה לכל המחלקות:

  • הצגת זכאות לתואר ראשון.
  • אנגלית רמה 3 (רמה בסיסית) לפחות.

עבור תש"י – תנאי סף ממוצע תואר ראשון 80 לפחות, ובחינה פרטנית של גיליון הציונים מול דיקן בית הספר.

עבור מדעי המחשב והמחלקות בשילוב מדעי המחשב – תנאי סף ממוצע תואר ראשון 75 לפחות, ובחינה פרטנית של גיליון הציונים מול דיקן בית הספר.

לפרטים נוספים ולקבלת ייעוץ אקדמי אישי בנושא תנאי הקבלה, ניתן לפנות למרכז ייעוץ ורישום, בטלפון: 9087* /02-6588087

קרא עוד