This post is also available in: العربية (ערבית) Français (צרפתית)

רישום

הרישום למחלקות הלימוד ולמכינות הקדם אקדמיות יכול להתבצע במספר דרכים:
1. רישום מקוון
2. דרך מרכז ייעוץ ורישום – באופן פרונטלי / טלפוני

ליצירת קשר עם מרכז ייעוץ ורישום- חייגו 9087* או באמצעות שליחת מייל לכתובת:dvoritf@jce.ac.il הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי+משפחה ומספר נייד.

זמני הרשמה

הרשמה מוקדמת – 14.01.2023 – 18.12.2022

הרשמה רגילה – 03.06.2023 – 15.01.2023

הרשמה מאוחרת – 15.10.2023 – 04.06.2023

*בכל שלב ההרשמה ללימודים היא על בסיס מקום פנוי.
הקדימו להירשם ולשריין מקומכם במחלקה.

אישור הרישום

לאחר הרישום למכללה והצגת הנתונים למרכז ייעוץ ורישום, מוקלדים כל נתוני ההשכלה של המועמד כפי שהציג בפנינו במעמד הרישום (ציוני בגרות, ציון מבחן פסיכומטרי / תיל, רמת אנגלית, עדיפות למחלקה וכו'). במקביל, יישלח למועמד אישור הגשת מועמדות (באמצעות מייל). עם קבלת מכתב זה, על המועמד לבדוק את כל הפרטים ולוודא כי לא נפלה טעות. באחריות המועמד להודיע על טעויות עד שבועיים מתאריך הוצאת המכתב. מועמד אשר לא הגיש את כל מסמכיו, לא יערך דיון בבקשתו.

מיון הבקשות

הבקשות מגיעות כולן למרכז הייעוץ והרישום בו נערך תהליך המיון.

שלב 1:

מועמד העומד בתנאי הקבלה המפורסמים של המכללה למחלקה מסויימת, מתקבל אוטומטית למחלקה.
קבלה אוטומטית לאחת המחלקות האקדמיות אינה גוררת קבלה אוטומטית לשאר המחלקות האקדמיות במכללה. קבלה לכל מחלקה נבדקת באופן נפרד.

שלב 2:

בקשתם של מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה למחלקות אותן רשמו בטופס הרישום, מועברת לועדת הקבלה של המכללה, המאפשרת קבלה חריגה של עד 10% משיעור הסטודנטים המתקבלים בכל תכנית לימודים . בועדת הקבלה דנים בקבלת המועמד למחלקה אותה רשם המועמד בעדיפות הראשונה וכן במחלקות אותן רשם בעדיפות שניה ושלישית.

שלב 3:

בסיום הליך המיון, נשלח מכתב תשובה למועמד ובו מצויין לנרשם האם התקבל / בסטטוס המתנה לשיפור נתוני השכלה / המלצה למסלולי המכינות.
מועמד אשר התקבל ומעוניין לשנות את העדפתו או להתקבל למחלקה אחרת שלא רשם קודם לכן בהעדפותיו יעדכן את מרכז ייעוץ ורישום בכתב על שינוי העדיפות ויועלה במידת הצורך לועדת קבלה פעם נוספת.

ביטול רישום

מועמדים המעוניינים לבטל הרשמתם, יעדכנו בכתב את מרכז ייעוץ ורישום וייצינו בפנייתם את סיבת הביטול.
ככלל, אין החזר דמי רישום.

החלטה על קבלה ללימודים במחלקות המכללה

ההחלטה על קבלה ללימודים במכללה נערכת בשני אופנים:

  1. קבלה אוטומטית בהתאם לתנאי הקבלה המפורסמים באתר האינטרנט של המכללה, בכל שנה מתעדכנים תנאי הקבלה והם יכולים להשתנות משנה לשנה.
  2. בקשתו של מועמד שאינו עומד בקריטריוני הקבלה האוטומטית, מועברת לטיפול בועדת הקבלה.
ועדת הקבלה מחליטה על:
א. קבלה של מועמד.
ב. המתנה לתוצאות מבחנים נוספים שעל המועמד להיבחן (מבחני בגרות חיצוניים, ציון פסיכומטרי וכד').
ג. המלצה למועמד ללמוד במכללה במסגרת מכינה קדם אקדמית ייעודית ללימודי הנדסה.

כל מועמד מקבל מכתב ובו הודעה מפורטת על החלטת המכללה.

מימוש הקבלה

חובת תשלום מקדמה – מועמדים אשר התקבלו אוטומטית ללימודים, יקבלו הודעת קבלה יחד עם שובר לתשלום ראשון: מקדמה ע"ח שכר הלימוד. תשלום השובר מהווה אישור על כוונת המועמד לממש את לימודיו במכללה ומהווה תנאי לשמירת מקום במחלקה אליה התקבל.
אי תשלום במועד של המקדמה, עלול להביא לביטול הקבלה למחלקה ולהעברת המקום למועמד הבא.
מועמדים שביקשו מלגה או הלוואה מדקנאט הסטודנטים, ישלמו אף הם את המקדמה, ללא קשר לטיפול בבקשתם לסיוע. הסטודנטים יקבלו החזר כספי אם תיווצר בחשבונם יתרת זכות.

שינוי עדיפות

מועמדים אשר משלמים את המקדמה, נשמר מקומם במחלקה אותה רשמו בעדיפות הראשונה בטופס הרישום. מועמדים אשר לא התקבלו לעדיפות הראשונה אך התקבלו למחלקה אחרת אשר רשמו בעדיפות שניה או שלישית, ושילמו את המקדמה, ירשמו כסטודנטים במחלקה בעדיפות הגבוהה ביותר.
שינוי עדיפות של מחלקה – מועמדים אשר התקבלו ליותר ממחלקה אחת ומעוניינים ללמוד במחלקה אותה העדיפו שניה או שלישית ימלאו בשובר התשלום של המקדמה את שם המחלקה בה הם רוצים ללמוד במקום המיועד לכך בראש השובר.
יש לציין כי על המועמד ליידע את מרכז ייעוץ ורישום בכתב על כל שינוי בהעדפותיו.

מועמדים שירצו לשנות את המחלקה האקדמית יוכלו לעשות זאת במהלך תקופת הרישום וכל עוד נותר מקום במחלקה המבוקשת.

ביטול – קורסי הכנה

הנוהל מתייחס לכלל קורסי ההכנה, ובהן: מתמטיקה, פיסיקה, תכנות ואנגלית.

  1. סטודנט המבטל הרשמה לקורס הכנה עד שבועיים לפני פתיחתו, זכאי להחזר מלא של התשלום.
  2. סטודנט המבטל הרשמה בין שבועיים לפני פתיחת קורס ההכנה ועד שבוע לאחר מועד פתיחתו, זכאי להחזר מחצית התשלום.
  3. סטודנט המבטל הרשמה משבוע לאחר פתיחת קורס ההכנה ואילך אינו זכאי כלל להחזר.

 

* הודעה על ביטול הרשמה לקורסי ההכנה יש למסור בכתב/ בדואר רשום/ במסירה אישית/ באמצעות נציג המצוייד בייפוי כוח מתאים. מסירת הודעה שלא באופן האמור לעיל לא תחשב כמתן הודעה לעניין המועדים הנקובים בסעיף זה.

לפרטים נוספים ראו : רישום ללימודי הנדסה

קרא עוד