Information Systems Analysis and Design 1
קוד קורס: 30037
3.0 נ"ז

מטרת הקורס להקנות ידע, הבנה וטכניקות בשיטות מודרניות לניתוח ופיתוח של מערכות מידע מבוססות מחשב בסביבה ארגונית עסקית. הדגש בקורס מושם על אותם שלבים בהם מעורבותו של מהנדס התעשייה והניהול היא רבה.
א. מבוא והגדרות.
ב. מחזור חיים של מערכת מידע ומודלים של מערכות.
ג. ייזום מערכת מידע ואפיון דרישות ממערכת מידע.
ד. ניתוח מערכות מידע – מודל אופני השימוש, מודל זרימת הנתונים, מילון הנתונים.
ה. עיצוב מערכות מידע – עיצוב ממשקים, עיצוב בסיסי נתונים.
ו. יישום ובדיקות תוכנה.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס ניתוח ותכנון מערכות מידע א' הינן:

דרישות קדם: מבוא למערכות מידע (30026)
דרישות מקבילות: אין.

קרא עוד