מכרז פומבי 05/2015/פ'

מכרז פומבי 05/2015/פ'
מכרז פומבי לאספקת שירותי ממונה בטיחות

תחום: בטיחות

דמי השתתפות במכרז: 500 ש"ח.

מועד אחרון לתשלום דמי ההשתתפות במרכז: עד ליום 03.08.2015 בשעה 16:00.

סיור מציעים (תנאי חובה להשתתפות במכרז) : 04.08.2015 בשעה 12:00.

מועד אחרון להגשת בקשה להבהרות: עד ליום 06.08.2015 בשעה 12:00.
מועד אחרון להגשת הצעה למכרז:     לא יאוחר מיום 12.08.2015 בשעה 12:00.

מסמכי מכרז במלואם להורדה

הודעת מכרז (עברית)

הודעת מכרז (ערבית) – اعلان مونقصه

בואו להיות מהנדסים!