צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

מכרז פומבי 08/2014/פ'
מכרז לאספקת מערכות ריהוט בעזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

תחום: ריהוט

עלות השתתפות במכרז: 750 ש"ח.

מועדי רכישת מסמכי המכרז: בין התאריכים 18.09.2014-07.10.2014 בין השעות 08:00-16:00

לתשומת לב המציעים- הודעה מיום 30.09.2014
הרינו להבהיר כי חלה טעות סופר במסמכי המכרז בסעיף 3 ז' ובנספח ה' להזמנה
בה נכתב כי תוקף ערבות ההצעה הינו עד ליום 01.11.2014.
תוקף הערבות יהיה עד ליום 31.01.2015.
מצורפים מסמכי המכרז המעודכנים במלואם.

מועד אחרון להגשת בקשה להבהרות: 20.10.2014 עד השעה 12:00 בצהריים.
מועד אחרון להגשת הצעה למכרז: 28.10.2014 עד השעה 12:00 בצהריים.

הודעת מכרז (עברית)

הודעת מכרז (ערבית) – اعلان مونقصه

מפרט טכני:

 

* מלוא מסמכי המכרז יועמדו לעיון כל דורש (גם מי שטרם החליט אם הוא מעוניין לרכוש את המסמכים), במדור מכרזים בקמפוס עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים, בין התאריכים 18.09.2014-07.10.2014, בין השעות 08:00-16:00.

בואו להיות מהנדסים!