צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

מכרז 02/2016/פ'
מכרז פומבי למתן שירותי הצבת מכונות צילום והדפסה בקמפוס עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה

תחום: מיכון משרדי

השתתפות במכרז:

  • השתתפות במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות על סך 500 ₪ אשר לא יוחזרו בשום מקרה, ולמציע לא תהא כל טענה כלפי המזמין בעניין זה.
  • ניתן לשלם את דמי ההשתתפות במכרז במועדים ובזמנים הנקובים במזומן או המחאה (למוטב בלבד) לפקודת: "עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים (ע"ר)", בימים המפורטים, במשרדי ההנהלה- מחלקת כספים ורכש, חדר מנהלת רכש ומכרזים, הגב' ענבל אליהו, שברח' שרויבוים יעקב 26, רמת בית הכרם, של עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים. טלפון לבירורים: 026588012 או-בכתובת המייל inbale@jce.ac.il

 

מועד סיור מציעים: ביום ראשון 24.07.2016 בשעה 12:00

 

מועד אחרון לרכישת מסמכי המכרז: עד ליום 25.07.2016 בשעה 15:00

מועד אחרון להגשת בקשה להבהרות: עד ליום 31.07.2016 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעה למכרז: לא יאוחר מיום 07.08.2016 בשעה 12:00

 

מכרז למתן שירותי הצבת מכונות צילום והדפסה בקמפוס – מסמכי המכרז במלואם

הודעת מכרז (עברית)

הודעת מכרז (ערבית) – اعلان مونقصه

בואו להיות מהנדסים!