צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

מכרז פומבי 01/2019/פ'
מכרז 01/2017/פ' מכרז מסגרת פומבי לביצוע עבודות בינוי ושיפוצים כלליים בקמפוס המכללה

מכרז מסגרת פומבי לביצוע עבודות בינוי ושיפוצים כללים בקמפוס המכללה.

תחום: בינוי

השתתפות במכרז:

סיור מציעים יתקיים ביום ראשון 07.07.2019 בשעה 12:00 בצהריים, חדר ישיבות מרצים, בניין 4, קמפוס "עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים"

ההשתתפות בסיור המציעים הינה חובה. מציע שלא ישתתף בסיור המציעים לא יוכל להשתתף במכרז.

מועד אחרון להגשת בקשה להבהרות: עד ליום 10.07.2019 בשעה 12:00.

מועד אחרון להגשת הצעה למכרז: לא יאוחר מיום 14.07.2019 בשעה 12:00.

מכרז מלא 

מכרז מקוצר 

הודעת המכרז בערבית

בואו להיות מהנדסים!