צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

מכרז פומבי 03/2014/פ'
מתן שירותי אספקה, הרכבה והתקנת מערכת כסאות רחף בבניין 3 במתחם עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

תחום: ריהוט

עלות השתתפות במכרז: 750 ש"ח.

מועד אחרון להגשת בקשה להבהרות: 25.06.2014 עד השעה 12:00 בצהריים.

מועד אחרון להגשת הצעה למכרז: 03.07.2014 עד השעה 16:00 אחר הצהריים.

הודעת מכרז (עברית)

הודעת מכרז (ערבית) – اعلان مونقصه

מסמכי המכרז במלואם

מפרט טכני

המכללה מבהירה בזאת כי לצורך הוכחת מציעים בתנאי סף 3 (ה) להזמנה (נסיון המציע) במכרז שמספרו 03/2014/פ' רשאים המציעים להציג פרויקטים שהם עצמם ביצעו בחו"ל.

בואו להיות מהנדסים!