מכרז 02/2020/פ' מכרז פומבי לאספקת והתקנת מוצרי חשמל לבניין המעונות

תחום: הצטיידות

סיור מציעים יתקיים ביום ראשון 05.02.2020 בשעה 12:00 בצהריים, שער כניסה קמפוס המכללה ברח' יעקב שרייבום 26, ירושלים.

ההשתתפות בסיור המציעים הינה חובה. מציע שלא ישתתף בסיור המציעים לא יוכל להשתתף במכרז.

מועד אחרון להגשת בקשה להבהרות: עד ליום 11.2.2020 בשעה 12:00.

מועד אחרון להגשת הצעה למכרז: לא יאוחר מיום 19.02.2020 בשעה 12:00.

מכרז מלא 

מכרז מקוצר 

הודעת המכרז בערבית

קרא עוד