הנך עומד לצפות בפרסומים על פי תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע- 2010

הודעות על מכרזים מתפרסמות בעיתונות הארצית ובאתר זה. בכל מקרה של סתירה בין נוסח הפרסום בעיתון לבין נוסח מסמכי המכרז, יהא נוסח מסמכי המכרז הנוסח הקובע.

לפרטים נוספים, ניתן לפנות אלינו בימים א' עד ה', בין השעות 09:00 עד 15:00, למעט בחגים וערבי חג.
למר עדו בקרמן,  מנהל מדור רכש ומכרזים.
טלפון: 02-6588012 שלוחה 8012.

כתובתנו: עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים, רח' יעקב שרייבום 26, מדור מכרזים, ת.ד. 3566, ירושלים, 9103501

קרא עוד