מלגות

מלגות
לימודי ההנדסה במכללה דורשים השקעה מרובה, מעבר לשעות הלימוד הרגילות, בהכנת תרגילים, מעבדות, קריאת חומר רקע וכדומה. על מנת לאפשר לסטודנטים להתרכז בלימודים ולהגיע להישגים אקדמיים גבוהים מעניקה המכללה מלגות סיוע כלכלי.

הזכאות למלגות ניתנת תמורת פעילות חברתית או נקבעת על בסיס מצב סוציו אקונומי ועמידה בתנאי הסף, בהתאם למפורט בתקנון המלגות.
מרבית המלגות מותנות בפעילות חברתית בהיקף של 65-120 שעות שנתיות.

מידע על סוגי המלגות המוענקות לסטודנטים של המכללה:
מלגות מדור סיוע ומעורבות חברתית
מלגות הצטיינות

יובהר כי: ועדת המלגות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות חלוקת והקצאת המלגות על פי צרכים משתנים. השינויים הנובעים מהחלטותיה של ועדת המלגות יפורסמו מעת לעת.

 

 

בואו להיות מהנדסים!