מכרז 09/2015/פ'

מכרז 09/2015/פ'
 

מכרז פומבי לרכישת רישיונות תוצרת Microsoft.

תחום: תוכנה

השתתפות במכרז: מציע המעוניין להשתתף במכרז זה יידרש לשלוח הודעה על כך למייל שכתובתו tenders@jce.ac.il עד ליום 08.12.2015 בשעה 16:00. ההודעה תכלול את שם המציע, שם איש קשר, טלפון וכתובת מייל.

 

מועד אחרון להגשת בקשה להבהרות: עד ליום 09.12.2015 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעה למכרז: לא יאוחר מיום 17.12.2015 בשעה 12:00

 

מכרז לאספקת רישיונות- מסמכי המכרז במלואם

הודעת מכרז (עברית)

הודעת מכרז (ערבית) – اعلان مونقصه

בואו להיות מהנדסים!