This post is also available in: العربية (ערבית)

שכר לימוד

להורדת חוברת שכר הלימוד של המכללה לשנת הלימודים תשפ"ד

להורדת חוברת שכר הלימוד של המכינה לשנת הלימודים תשפ"ד

להורדת טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק

עזריאלי – מכללה אקדמית ללימודי הנדסה בירושלים (המכללה) היא מוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ומתוקצב על ידי הוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) של המועצה להשכלה גבוהה.

שכר הלימוד במכללה זהה לשכר הלימוד באוניברסיטאות ובמכללות המתוקצבות ע"י ות"ת והוא מאושר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

חוברת שכר לימוד לכל שנה מפורסמת באתר המכללה ובתחנת המידע והרישום (בקישור לעיל).

חוברת שכר הלימוד כוללת מידע מפורט לגבי שכר הלימוד, אופן החישוב, הסדרת התשלומים ומידע נוסף.  יש לקרוא את החוברת בעיון רב ולנהוג ע"פ האמור בה.

אנו מפנים את תשומת לב הסטודנטים לחובתם להכיר את הכללים והתקנות הנוגעים לשכר הלימוד. אי ידיעת הכללים והתקנות לא תגרע מתחולתם ולא תהווה עילה או נימוק לאי קיומם או לסטייה מהם.

לבירורים בנושאי שכר לימוד יש לפנות למדור שכר לימוד

או בטלפון: 6588070 (02) או 6588071 (02)  או דרך תחנת המידע.

שעות קבלת קהל של מדור שכר לימוד:  בימים א'-ה' בין השעות 09:00-12:00.

מענה טלפוני בין השעות  09:00-12:00 ו 13:30-15:00.

שינויים בשעות קבלת הקהל מפורסמים בתחנת המידע.

המען לפניות בכתב:    עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה  ירושלים (ע"ר)

רח' יעקב שרייבום 26, רמת בית הכרם ת.ד. 3566 ירושלים 91035.

או באמצעות תחנת המידע

בכל פנייה בכתב יש לציין:  שם, מספר תעודת זהות, כתובת, כתובת email ומספר טלפון למתן תשובה.

קרא עוד