This post is also available in: العربية (ערבית)

תנאי קבלה לתואר שני בהנדסת תוכנה

בוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה, יכולים להעמיד את מועמדותם לתוכנית התואר השני בהנדסת תוכנה.

מקצועות רלוונטיים של בוגרי תואר ראשון:

בוגרי תואר ראשון עם בסיס מתמטי מובהק, המקנה ידע מעשי משמעותי בתכנות:

מקצועות הנדסה: הנדסת תוכנה, הנדסת מחשבים, הנדסת תעשייה וניהול במגמת מערכות מידע, הנדסת חשמל, הנדסת אלקטרוניקה.

מקצועות מדעי הטבע ומתמטיקה: מדעי המחשב, מערכות מידע, מתמטיקה, פיזיקה.

תנאיי סף:
  • מועמד חייב להיות עם ממוצע כללי של כל לימודיו בתואר ראשון של 85 ומעלה.
  • כחלק מתהליך קבלה לתואר שני בהנדסת תוכנה המועמד חייב להגיש את המסמכים הבאים:

1. תעודת סיום תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה מוכר, או מכתב רשמי מן המוסד בו למד, המעיד על זכאותו לקבל תואר ראשון.
2. תעודת זהות ישראלית או דרכון;
3. גיליון ציונים רשמי חתום ע"י המוסד בו למד, עם ציוני כל הקורסים שלמד במהלך כל שנות לימודיו;
4. שני מכתבי המלצה עם תאריך עדכני, של חברי סגל של המוסד בו למד תואר ראשון (בעלי תואר דוקטור לפחות), חתומים ועם דרכי התקשרות (טלפון נייד ודואר אלקטרוני) לממליצים.
ניתן להביא מכתב אחד מממונה במקום העבודה העדכני של המועמד.
5. קורות חיים של המועמד, עם דרכי התקשרות;

דרישת קורסי השלמה:

כל מועמד שאינו בעל תואר ראשון בהנדסת תוכנה, יידרש להשלמות מספר קורסים של תואר ראשון בהנדסת תוכנה (שלא יעלה על 4 קורסים).
יש לסיים את חובות קורסי ההשלמה טרם סיום התואר השני, זהו תנאי לקבלת הזכאות לתואר.

ציון מעבר של קורס ההשלמה הינו 70.

תהליך מיון המועמדים:

הבקשה לקבלה לתואר שני תידון לאחר הגשת המסמכים כפי שמפורט מעלה.
תשובה סופית תינתן למועמד ע"י מרכז יעוץ ורישום.

תנאי קבלה לתואר שני ביזמות טכנולוגית

לתכנית יוכלו להתקבל בעלי תואר ראשון במדעים והנדסה ממוסדות לימודיים המוכרים על-ידי המל"ג, שממוצע ציוניהם בלימודי התואר הראשון הוא 80 לפחות. מועמדים שאינם עומדים בדרישות הקבלה או בעלי תואר ראשון שלא מתחומי המדעים או ההנדסה- נתוניהם יידונו בוועדת האקדמית של התכנית בראשות ראש התכנית ושני אנשי סגל המלמדים בתכנית, וייתכן וידרשו להשלים מספר קורסים לפני קבלתם ללימודים, או תוך כדי לימודיהם בתכנית, כדרישת קדם להשתתפות בקורסים של התכנית. ועדת תכנית לימודים תבנה למועמדים אלה תכנית לימודים שתהיה מותאמת לרמתם ולרקע שלהם.

 

מלגות לתואר שני לתשפ"ד

שנה א- כל סטודנט המתחיל את לימודיו השנה (תשפ"ד)- יקבל מלגת עידוד בגובה 50% משכל לימוד. מועמדים בעלי ממוצע 90 ומעלה יקבלו מלגת עידוד בגובה 75% משכר הלימוד.

שנה ב- סטודנטים שיסיימו שנה א בממוצע 90+- יקבלו מלגת עידוד בגובה 75% משכר הלימוד בשנה השנייה, סטודנטים עם ממוצע 80-89- יקבלו מלגת עידוד בגובה 50% משכר לימוד, סטודנטים ממוצע 80 ומטה לא יהיו זכאים למלגה בשנה השנייה.

קרא עוד