המכללה מכירה במבחניSAT  וACT כתחליף לבחינה הפסיכומטרית.

מועמדים אשר נבחנו בבחינות אלו  יוכלו להתקבל ללימודים על סמך ציונים, כתחליף להצגת מבחן פסיכומטרי עפ"י החישוב הבא:

מבחן SAT:

נוסחת מעבר מ SAT לציון פסיכומטרי בדגש כמותי:

 M * 0.67 + R * 0.33 = ציון פסיכומטרי בדגש כמותי

R – ציון חלק הקריאה

M – ציון החלק המתמטי

67% מהציון יהיה החלק הכמותי (מתמטי, M )

33% מהציון יהיה החלק של הקריאה. (R)

(ציון SAT משוקלל=  M * 0.67 + R * 0.33)

מבחן ACT:

על מנת לבחון את התאמת ציון הקבלה למכללה , יש לפנות למרכז יעוץ ורישום.

*על המועמדים לעמוד בשאר דרישות הקבלה בנוסף למבחנים אלו, כפי שמפורט בדרישות הקבלה לתואר ראשון.

JCE acknowledges SAT and ACT exams as substitutes to the Israeli Psychometric test.

candidates who have taken these exams, can be accepted to academic studies in accordance with meeting the other criteria, based the following translation formula:

SAT exam:

Translation formula for Psychometric test score that emphasizes quantitative reasoning abilities:

Quantitative Psychometric score = M * 0.67 + R * 0.33


R – Critical Reading SAT score

M – Math SAT score

ACT exam:

In order to check whether the ACT score meets the criteria for acceptance to academic studies, please contact the center for registrations and guidance. 

*candidates must also meet all other acceptance criteria, in addition to these exams, as specified in acceptance criteria for undergraduate studies

קרא עוד