By women, for women

שואפת ליצירת קהילה איכותית של נשים יזמות ומנהיגות במרחב החיים הטכנולוגי- עסקי במטרה להכשירן לעולם היזמות הטכנולוגית והכלכלה המודרנית.

בבחינת הסיבות להיעדרותן של נשים ממקצועות טכנולוגיים ובדגש על קבוצת היזמות , ניתן לזהות צורך ברור ביצירת סביבה מוכרת ממוקדת במגדר הנשי המעודדת בחינה, ניסוי וטעייה המאפיינת יזמות טכנולוגית.