Thermodynamics
קוד קורס: 60021
4 נ"ז

מבוא והגדרות בסיסיות. תכונות של חומרים טהורים. עבודה וחום. החוק ה-1 של התרמודינאמיקה עבור מערכת, אנרגיה פנימית, אנטלפיה וחום סגולי. נפח ובקרה, שימור מסה, החוק הראשון עבור נפח בקרה, תהליך מתמיד, הצערה. מצב אחיד זרימה אחידה. החוק ה-2 של התרמודינאמיקה- מבוא, מכונת קרנו, סולם הטמפ'. אי שוויון קלאוסיוס, אנטרופיה, החוג ה-2 של התרמודינאמיקה. שינוי אנטרופיה בתהליכים שונים. החוק ה-2 לנפח בקרה, נצילות תהליכים. מחזור רנקין. מחזורי קירור ומחזורי אויר סטנדרטי. מחזור ברייטון וטורבינת גז.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס תרמודינמיקה הינן:

דרישות קדם: מבוא לכימיה (60003), פיסיקה 1-מכניקה (60010), חדו"א 2 (60012)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד