Thermodynamics
קוד קורס: 96011
4.0 נ"ז

החוק הראשון של התרמודינמיקה: עבודה, חום, אנרגיה פנימית ואנטלפיה. משוואת המצב של הגז האידיאלי, חישובי עבודה, עבודה מינימאלית ומקסימאלית, תהליכים הפיכים, קיבול חום.
מושג האנטרופיה והחוק השני של התרמודינמיקה.
מכונות חום ומקררים.
שינויי אנטרופיה בתהליכים כימיים. האנרגיה החופשית של גיבס והלמהולץ. גדלים מולריים סטנדרטיים. קבוע שווי משקל.
הפוטנציאל הכימי.
מושג הפאזה, שווי משקל פאזות במערכת של מרכיב יחיד, משוואת קלאוזיוס-קלפרון, דיאגרמת פאזות, מעברי פאזה מסדר ראשון, שני ומעבר l.
תמיסות: תמיסה אידיאלית, חוק ראול, חוק הנרי, העלאת טמפרטורת רתיחה של תמיסה.
שווי משקל פאזות במערכות בינאריות: שווי משקל גז-נוזל, שווי משקל נוזל-נוזל והנקודה הקירטית, שווי משקל נוזל-מוצק והנקודה האוטקטית.
אלקטרוכימיה.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס תרמודינמיקה הינן:

דרישות קדם: מבוא לכימיה (96000), חדו"א 2 (96003)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד