המכללה רואה בפעילות היצירתית – אקדמית של חברי הסגל, העובדים והסטודנטים חשיבות רבה, הן כפעילות היוצרת ידע לשם הפצתו לטובת החברה, בישראל ובחו"ל, והן כפעילות שעשויות להיות עמה פירות כלכליים הניתנים לניצול לטובת היוצרים והמכללה כאחד.

לאור זאת, פועלת המכללה לשמירת הזכויות המשפטיות והגנה על הידע הנוצר על -ידי חברי הסגל, העובדים והסטודנטים, בדרך של טיפול (לרבות רישום פטנטים ומדגמים) ושמירה על זכויות הקניין הרוחני כתוצרים של הפעילות שנעשית במכללה.

מטרת תקנון זה היא לקבוע את הכללים ומערכת היחסים בין המכללה לבין חברי הסגל, העובדים והסטודנטים בעניין זכויות הקניין הרוחני, ובכללם : שמירה על האיזון בין זכויות המכללה לבין החופש האקדמי, עידוד וקידום המחקר ויצירת ידע, תגמול חברי הסגל, העובדים והסטודנטים על מאמציהם ביצירת הידע ומניעת היווצרות ניגוד עניינים.

תקנון קניין רוחני

טופס הסכם פרויקט מהנדס

>> חזרה לרשימת התקנונים והנהלים

קרא עוד