Programming over the Internet
קוד קורס: 10091
3.5 נ"ז

בקורס זה נלמדים העקרונות הראשיים של פיתוח אפליקציות רשת בסביבת האינטרנט. פיתוח בשלוש שכבות, ביזור תפקידי האפליקציה בין השכבות השונות, ואמצעי המעבר משכבה לשכבה. הקורס יתמקד בלימוד טכנולוגית J2EE בשפת ג'אווה.

נושאי הלימוד: מבוא לאפליקציות רשת וגישת שלושת השכבות; שפת HTML; גישה למסד נתונים באמצעות JDBC; שפת XML ואובייקטים לניתוח מסמכי XML בג'אווה; Servlet;Java Server Pages ; Enterprise JavaBeans.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס תכנות בסביבת אינטרנט הינן:

דרישות קדם: מסדי נתונים (10036), תכנות מונחה עצמים (10057)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד