Mechanical engineering design
קוד קורס: 60036
3.5 נ"ז

סכימת תיכון, שלבים וכלים, שיקולי איכות ואמינות בתכן, חומרים: מתכות וחומרים פלסטיים, תיאוריות כשל חישוב מאמצים מקסימאליים, התעייפות, בלאי, רעידות, ריכוזי מאמצים, חיבור פרקי מכונות, גלים, גלים משוננים, שגמים, קפיצים, ברגים, מיסוב, מסמרות, ריתוך, מערכים מכאניים להעברת תנועה קווית וסיבובית.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס תכן מכני הינן:

דרישות קדם: חוזק חומרים (60031), דינמיקה (60027)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד