Control
קוד קורס: 60033
3.5 נ"ז

מערכות בקרה בחוג פתוח ובחוג סגור: מושגי יסוד ודוגמאות משטחים שונים: זרימה, דינמיקה של מערכות מכניות, מעבר חום ומערכות חשמליות, התמרות לפלס ודיאגרמת בלוקים; התנהגות דינמית של מערכת לינארית, תגובת התדר: תגובת התדר של מערכת מסדר שני; אנאליזה של מערכות בקרה בחוג סגור: יציבות במישור הזמן, יציבות במישור התדר, שגיאה במצב המתמיד; תכנון מערכות בקרה בחוג סגור: בקרי PID, דיאגרמת Root Locus , רשתות קיזוז באמצעות ניקווסט.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס בקרה הינן:

דרישות קדם: משוואות דיפרנציאליות 1 (60018), מערכות ליניאריות (60069)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד