Processing and Manufacturing Technology
קוד קורס: 30064
1.5 נ"ז

הקניית מושגי יסוד וידע תיאורטי ומעשי בתחום יצור משולב מחשב ברמת המרכיבים (רובוטים, מכונות CNC, בקרים מתוכנתים, חיישנים, תוכנות וכו' ) וברמת המערכת.
הקורס מבוסס על הרצאות הניתנות לכל הכיתה יחד, ומתרגילי מעבדה המבוצעים בקבוצות. להלן פרוט תוכן ההרצאות ותרגילי המעבדה:
1. הרצאות מבוא (2 פגישות שינתנו על ידי המרצה, אחת בתחילת הקורס ואחת באמצע):
א. מבוא ורקע כללי ליצור בעזרת מחשב (CIM)
ב. בקרים מתוכנתים וממשק אדם-מכונה
2. תרגילי מעבדה:
א. רובוטיקה: ביצוע מטלות ברמת עמדת רובוט
ב. מחסן אוטומטי
ג. שילוב רובוט ומערכת ראיה ממוחשבת
ד. ממשק אדם-מכונה: מעבדה הכוללת בניית יישום בקרת מערכת באמצעות תוכנת Wizcon (Man Machine Interface)
ה. בקר מתוכנת – דיאגראמת סולם (PLC: Programable Logic Controller)
ו. בניית מודל גיאומטרי של חלק בתוכנתCAD , תכנון תהליך הייצור, והורדה לייצור
ז. סימולציה של תא יצור והרצת תוכניות עבודה (MRP) בתוכנת Cim Manager

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס תהליכים וטכנולוגיות ייצור – מעבדה הינן:

דרישות קדם: אין
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד