Reactors
קוד קורס: 50053
3.5 נ"ז

שיווי משקל בין פאזות במערכות רב-מרכיביות. חישוב הרכבים בתמיסות אידיאליות ובלתי אידיאליות, מקדמי פעילות, תמיסות אלקטרוליטים, שיווי משקל כימי, חישוב הרכבים בשיווי משקל. מושגי יסוד של הקינטיקה הכימית. אפיון תכונותיהם של הריאקטור המנתי, הבוכנתי, הבחוש והבוכנתי עם סחרור. ניתוח השפעות גודל וחלוקת מוצרי תגובות במערכות איזותרמיות.
ניתוח השפעות תרמיות: פעולה אוטותרמית, שיקולי יציבות, מסלול טמפרטורה אופטימלי מודלים לתאור ריאקטור ריאלי, פילוג זמני שהייה. מערכת הטרוגניות: אופי משוואת הקצב הגלובלית, תהליכי מעבר חום וחומר בתגובות קטליטיות פלואיד-מוצק, מקדמי אפקטיביות, מבוא לבעית התיכון, סטוכיומטריה של מערכת ראקציות. משוואות השימור והפשטתן למודלים של ראקטורים. פילוג זמני שהייה. קצבי ראקציות הטרוגניות. מעבר חום וחומר בראקטורים הטרוגניים.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס ריאקטורים הינן:

דרישות קדם: תרמודינמיקה (50046), מעבר חום (50045), מעבר חומר (50048), עקרונות הזרימה (50029).
דרישות מקבילות: מאזני חום ואנרגיה (50052).

קרא עוד