קול קורא  – פעילות לקידום הבינלאומיות

בהתאם לקול הקורא של המל"ג לפיו זכינו במענק לפיתוח וקידום הבינלאומיות, ובהמשך ההארכה של תקופת הביצוע בשל הקורונה, אנו שמחים להגדיר קול קורא חדש בנושא הבינלאומיות.

תקציב ות"ת בתחום הבינלאומיות מסתיים ב – 30.9.2023!  פעילות בתחום הבינלאומיות בהתאם לקול קורא זה חייבת לפיכך להתקיים עד למועד זה.

אנו מזמינים את סגל המכללה להגיש בקשות אשר עונות על הקריטריונים שלהלן:

שיתוף פעולה – סטודנטים:

  • הבקשה נועדה לקדם את הסטודנטים שלנו על ידי הוספת פן בינלאומי ללימודים או להתנסות שלהם במכללה.
  • הבקשה מפגישה בין סטודנטים שלנו לסטודנטים בחו"ל, בין אם ישירות, דרך חילופי סטודנטים, או בצורה מקוונת בעבודות משותפות, הרצאות משותפות, סמינרים משותפים וכדומה.
  • כל בקשה חייבת לקבל אישור ראש מחלקה על כך שתכנס לתוכנית הלימודים.
  • שיתוף פעולה – סגל

שיתוף פעולה – סגל:

המכללה לסגל מוסד אקדמי חו"ל, תוך פירוט המוסד השותף, מטרת שיתוף הפעולה, תוכנית עבודה – סילבוס, מספר מפגשים, הגדרת תכנים של כל מפגש, אופי שיתוף הפעולה ופירוט לגבי איך התוכנית תיושם בתכנית הלימודים של המחלקה.

ההצעות חייבות לכלול:

  • מטרת שיתוף הפעולה
  • מי השותפים והשיוך המוסדי שלהם
  • תכנית עבודה מפורטת (סילבוס, מספר מפגשים, הגדרת תכנים של כל מפגש, אופי שיתוף הפעולה, פירוט לגבי איך התוכנית תיושם בתכנית הלימודים של המחלקה)
  • הערכת תקציב מבוקש כולל הסבר וצידוק

סגל המעוניין לבצע פעילות בין לאומית ואין לו שותף בחו"ל, מוזמן לפנות לרכזת הבינלאומיות, גב' יסכה רוזיצקי, yskaru@jce.ac.il ,  על מנת לברר אפשרויות שיתוף פעולה מתאימות בקרב השותפים הבינלאומיים הקיימים של המכללה.

כאמור לעיל הפעילות המתוכננת חייבת להתקיים עד סוף שנת תשפ"ג.

ישיבת הוועדה הקרובה תתקיים לאחר פסח.

אנא הגישו את הצעתכם במייל ליסכה רוזיצקי  yskaru@jce.ac.il

בהצלחה!

קרא עוד