Object Oriented Software Development
קוד קורס: 10059
3.0 נ"ז

מטרת הקורס היא להעמיק את יכולות התכנות בשפת ג'אווה תוך הצגת פרדיגמת התכנות מונחה העצמים וכן נושאים מתקדמים בשפה.
עצים בינאריים – הגדרת איבר בעץ בינארי, סריקת עץ – סריקה תחילית, תוכית, סופית, עץ חיפוש בינארי.
תכנות מונחה עצמים – פולימורפיזם – הגדרת רב צורתיות, הפעלת שיטות בקשירה דינמית, שימוש ברב צורתיות להתייחסות כללית לאובייקטים, instanceof, up/down casting.
ממשקים – הגדרת ממשק, מימוש ממשקים כירושה מרובה, שימוש בממשקים לכפיית ממשק אחיד.
תכנות מרובה תהליכים – המחלקה Thread, הרצת תהליך, חלוקת זמן, השהיית תהליך לזמן קצוב, אנימציה באמצעות תהליכים, בעיית היצרן והצרכן, סנכרון תהליכים, השהיית תהליך לזמן לא מוגבל, הגנה על קטעי קוד קריטיים.
כתיבת אפליקציות גרפיות – הגדרת מערכת הצירים וייצוג הצבעים, יצירת frame, יצירת פאנל, גרפיקה על פאנל, הוספת רכיבים גרפיים, תכנות מונחה אירועים, מאזינים, העברת מידע בין אירועים, אירועי לחיצה, אירועי עכבר, אירועי מקלדת.
טיפול בשגיאות ובחריגות – מנגנון try-catch, ריבוי בלוקי catch, פעפוע של חריגה, זריקה מחודשת של חריגה, מדיניות catch or declare, משפט throw, משפט throws, משפט finally. היררכיית חריגות, חריגות מותאמות אישית.
תכנות ג'נרי – מחלקות עוטפות, Auto Boxing/Unboxing, שיטה עם פרמטרים ג'נריים, מחלקה עם פרמטרים ג'נריים, הגבלת הפרמטר, המחלקה Vector כמחלקה ג'נרית.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס פיתוח תוכנה מונחה עצמים הינן:

דרישות קדם: מבוא לתכנות ולמדעי המחשב (10028).
דרישות מקבילות: אין.

קרא עוד