Physics 3 – Waves and Optics
קוד קורס: 20045
3.5 נ"ז

תנודות. אוסצילטור הרמוני מרוסן ומאולץ. גלים רוחביים ואורכיים, מתפשטים ועומדים. משוואת התדרים העצמיים במיתר. גלי קול, מושג הדציבל ומבנה האוזן. משוואות התדרים העצמיים בצינורות אוויר. אפקט דופלר ובום על-קולי. משוואת הגלים במיתר, עקרון הסופרפוזיציה, גלים עומדים כפתרונות למשוואת הגלים ופעימות. אנרגיה העוברת במיתר.משוואת הגלים האלקטרומגנטיים במימד אחד (כאנלוגיה למשוואת הגלים במיתר) ובשלושה ממדים. אנרגיה ותנע של קרינה אלקטרומגנטית. ספקטרום הגלים האלקטרומגנטיים. פירוק גל מחזורי לרכיבים ואנליזת פורייה. חזיתות גלים וקרניים. עקרון הויגנס ועקרון פרמה. החזרה ספקולרית, החזרה דיפוזית וחוק ההחזרה. חוק השבירה, הזווית הקריטית של ההחזרה וסיבים אופטיים. הוכחת חוק ההחזרה וחוק השבירה מתוך עקרון הויגנס ומתוך עקרון פרמה. רכיבי אופטיקה גיאומטרית ומכשירים אופטיים פשוטים ומורכבים. מבנה העין. מהירות הפאזה ומהירות החבורה. יחס הדיספרסיה, גלים דיספרסיבים ולא-דיספרסיבים. מקדמי שבירה והעברה ותלותם באורך הגל ובזוויות הפגיעה. גל אלקטרומגנטי דיספרסיבי ותופעת הנפיצה. קיטוב באמצעות העברה וחוק מאלוס. קיטוב באמצעות החזרה וזווית ברוסטר. התאבכות ועקיפה דרך סדקים ודרך סריג. קירוב פראונהופר וקירוב פרנל. יישומים של תופעת ההתאבכות: אינטרפרומטריה, שכבות דקות והולוגרפיה.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס פיסיקה 3 -גלים ואופטיקה הינן:

דרישות קדם: פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות (20044)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד