Physics Laboratory 2
קוד קורס: 20035
1.5 נ"ז

גלים: מדידת גלים במיתר באמצעות אוסצילוסקופ. מדידת תהודה בצינורות אוויר באמצעות אוסצילוסקופ. מדידת תופעות תהודה (במיתר גומי, במיתר פלדה מעגלי, בגל אורכי בקפיץ, בפסי מתכת ובלוחות כלדני). אופטיקה גיאומטרית. תופעות החזרה ושבירה באור נראה ובגלי מיקרו. נפיצה באור נראה. התאבכות ועקיפה באור נראה ובגלי מיקרו. אינטרפרומטר מייכלסון באור נראה ובגלי מיקרו, אינטרפרומטר פברי-פרו ומראת לויד בגלי מיקרו. מדידת קיטוב העברה (חוק מאלוס) באור נראה ובגלי מיקרו. מדידת קיטוב החזרה (זווית ברוסטר) בגלי מיקרו. התאבכות בראג של גלי מיקרו על כדורי מתכת.
פיסיקה מודרנית: מדידת היחס e/m של אלקטרון באמצעות הטיית קרן אלקטרונים בשדה מגנטי. חישוב היחס h/e באמצעות אפקט פוטואלקטרי. מדידה במונה גייגר של התפרקות רדיואקטיבית. מדידת בספקטרומטר סריג של סדרת בלמר מאטומי מימן. מדידת ספקטרום הקרינה של גוף שחור הנוצר ממקור .IRמדידת דיפרקציית אלקטרונים על שכבת גרפית. ניסוי פרנק-הרץ בהליום.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס פיסיקה 2 – מעבדה הינן:

דרישות קדם: מבוא לתורת הקוונטים (20028), פיסיקה 3 – גלים ואופטיקה (20045)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד