קוד קורס: 50110
5 נ"ז

מטרות הקורס:

הכרה והבנה של חוקי האלקטרודינמיקה ויישומם.

אלקטרוסטטיקה

1.  חוק שימור המטען החשמלי , קוואנטיזצייה של המטען החשמלי והמטען החשמלי האלמנטרי.

.2. קיטוב חשמלי והתפלגות מטען.

3. חוק קולון , עקרון הסופרפוזיציה.

4. שדה חשמלי וחישוב השדה החשמלי עבור תצורות שונות.

5.חוק גאוס ושימושיו.

6. אנרגיה חשמלית אלקטרוסטטית.

7. פוטנציאל חשמלי , הפרש פוטנציאלים ומתח חשמלי.

8. אנרגיה חשמלית של מערכת מטענים.

9. קבלים וחיבורי קבלים , אנרגיה בקבל , חומרים דיאלקטריים בקבלים.

זרם חשמלי ומעגלים חשמליים

10. זרם חשמלי וחוק אוהם ,מודל דרודהת התנגדות סגולית ומוליכות חשמלית ,הולכה יונית בתמיסות.

11. נגדים וחיבורי נגדים.

12. התנגדות פנימית של סוללות ומתח הדקים.

13. טעינה ופריקה של קבל.

14. מעגלי זרם ישר וחוקי קירכהוף.

מגנטיות

15. כוח לורנץ ,תנועת אלקטרון בשדה מגנטי.

16. חוק אמפר.

17. חוקי פאראדיי ולנץ.

אופטיקה

18. אופטיקה גיאומטרית :חוק ההחזרה ,חוק השבירה( סנל ),זווית קריטית להחזרה פנימית מלאה ,התקנים אופטיים.

19. גל :הגדרה ומאפיינים עיקריים .סיווג גלים .גלים מתקדמים ועומדים.

20. התאבכות ועקיפה :קירוב פראונהופר ,שני סדקים ,סריג העברה ,אינטרפרומטרים. .21 גלים אלקטרומגנטיים :צימוד בין שדה חשמלי ומגנטי ,בליעה ,קיטוב ליניארי ומעגלי

 

ספרות:

  1. Resnik., D. Halliday., K.S. Krane, Physics, Vol. 2, (John Wiley & sons, 1992).
  2. Hecth, Optics (Addison-Wesley, Reading MA, 1998).

 

  1. A. Serwey, J.W. Jewlett Jr., Principles of Physics, (Brookes/Cole Thomson Learning, 2002).
  2. A. Tipler, G. Mosca, Physics for Scientists and Engineers, Vol. 2, Ch. 21–30, (W.H. Freeman & Company, 2004).
  3. C. Ohanian, Physics, Vol. 2, (W.W. Norton, 1989).
  4. Alonso, E.J. Finn, Fundamentals of Physics, Vol. 2, (Addison Wesley 1983)
קרא עוד