Flow Principles
קוד קורס: 50029
3.5 נ"ז

הקורס יקנה מושגי יסוד; תכונות נוזל (מתח פנים, דחיסות, לחץ); הידרוסטאטיקה; קינמאטיקה (תאור אוילר ולגרנז', תאוצות); משוואת יסוד וחוקי שמור; משפט הרציפות; אנליזה מימדית וחוקי דמויות; זרימה צמיגה; זרימת קוויט ופואזיי; זרימה למינארית ובצינור; הפסדי עומס בצינורות ומערכות צנרת; שכבות גבול למינאריות וטורבולנטיות; המשוואה האינטגראלית של פון-קרמן; חישובי גרר ועילוי; זרימה דחיסה; זרימות בנחיר מתכנס/מתבדר; זרימה במדיה מחוררת; גלי הלם; זרימות בממברנות וצינורות צרי דופן; מישורים ראשיים; זרימה בקרבת\בסביבת גופים משקעים ובשכבות הגבולות בחומרים מצפים כבתרופות.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס עקרונות הזרימה הינן:

דרישות קדם: מתמטיקה להנדסה 1(50020), תרמודינמיקה (50046).
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד