במסגרת דיני מכרזים, בכוונת עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים (ע"ר) לערוך ספר ספקים.

כל המעוניין להיכלל בספר הספקים נדרש להגיש בקשה באמצעות האתר לועדת המכרזים, בצירוף כל הפרטים והמסמכים הנדרשים לעניין.

הבקשה תיבחן ע"י ועדת מכרזים והודעה בדבר החלטתה תשלח למבקש.

הודעת המוסד בדבר עריכת רשימת מציעים

להגשת בקשת הצטרפות לרשימת המציעים ו/או בעלי מקצוע מומחים ו/או מתכננים יש למלא את המסמך להגשת הבקשה להצטרפות לרשימת המציעים.

הגשת בקשה להצטרפות לרשימת המציעים

כתובתנו: עזריאלי- מכללה אקדמית להנדסה רח' יעקב שרייבום 26, רמת בית הכרם ירושלים ת.ד. 3566, מדור מכרזים
דוא"ל tenders@jce.ac.il

קרא עוד