Nanotechnology – Materials and Processes
קוד קורס: 20069
3.0 נ"ז

מבוא, המושג "מבנה", מהם נאנו-מדע ונאנו-טכנולוגיה, מיקרוסקופיות של התקרבות, נאנוליתוגרפיה ויצור בסקאלת נאנו, היווצרות של חומרי נאנו בהקטנת גודל החלקיקים, אמורפיזציה של מתכות בטחינה, ריסוק טיפות, הגבלות בטחינת חומרים קרמיים, סינתזה של חומרי נאנו באמצעות תהליכים בפאזה הגזית, צברים בגודל נאנו של יסודות, תרכבות וחומרים קרמיים, תהליכים בפאזות מעובות לסינתזה של חומרי נאנו (תבניות כולוידליות, תהליכי סול-ג'ל, תהליכים מכנו-כימיים), יצור של חומרים בעלי מבנה נאנו (סינטור, חומרי נאנו מרוכבים), קביעת המבנה, המורפולוגיה ותכונות של חומרי נאנו, שיטות לקביעה של גודל חלקיקים, נפח, צפיפות, נקבוביות, שטח פנים גולמי, עובי שכבה, מיבנה כימי ועל-מולקולרי בתחום הנאנו, ממולקולה אחת ועד כ-100 נ"מ, שימושים, סקירה של תחומי טכנולוגיה "לוהטים", שיפור של תכונות מכניות המבוסס על ישום של משוואות הול-פכט וקובל, על-פלסטיות של חומרי נאנו, עיבוד של גופי קרמיקה בשיטת הזרימה הפלסטית, חיישנים לגזים (לחות, חמצן, מימן, פחמן חד-חמצני וכו') הבנויים מחומרים קרמיים בעלי מבנה נאנו, הגנה נגד קרינה אולטרה-סגולית בעזרת ציפויים קרמיים, פוטוקטליזה על-ידי גבישי טיטניה נאנו ועוד. תשומת לב מיוחדת ניתנת לישומים של חומרי נאנו הבנויים פחמן יסודי, פיח, ציפיים דמויי יהלום, הפולרנים וצינוריות פחמן.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס ננוטכנולוגיה – חומרים ותהליכים הינן:

דרישות קדם: מבוא למדע החומרים (20027), שיטות פיסיקליות לאפיון חומרים (20051)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד