Projects Management
קוד קורס: 30036
3.5 נ"ז

ניהול פרויקטים הינו חלק מרכזי בתפקיד מהנדס תעו"נ בעידן המודרני ע"י שימוש בכלים הנדסיים של מעקב על התקדמות, יצירת אבני דרך ועוד. ישנן מספר שיטות לניהול פרויקטים ובקורס יוצגו חלקם וכלים לשליטה וניתוח פרויקטים לשיפור הביצוע. בקורס יילמדו שיטות לזיהוי נתיב קריטי, מודלים ניהוליים, סדר פעולות בניהול פרויקט וישולבו דוגמאות רבות של פרויקטים אמיתיים שניתן ללמוד מהם. כחלק מההכנה לעולם העסקי העכשווי וה"כפר הגלובלי" חלק רב מהחומר ייכתב באנגלית (מצגות וספרות).
1. הכרות, מעבר על ה- Syllabus, מבנה ארגון וחיבור לניהול פרויקטים, מבוא כללי על שיטות לניהול פרויקטים.
2. עלות אורך חיים.
3. בחירה בין פרויקטים תחת שיקולי תקציב ותחת תנאי אי-ודאות.
4. שיטות שונות להערכת זמני ביצוע ועלויות פרויקט – כשלים אפשריים.
5. תזמון פרויקטים בשיטה הדטרמיניסטית.
6. תזמון פרויקטים בשיטה סטוכסטית, קירובים וסימולציה.
7. שיטות לקיצורי פרויקטים (ע"י תרשימי משך / עלות).
8. תקצוב פרויקט וניהול משאבים כולל בעיות נפוצות ותרגיל מתגלגל.
9. שיטות למעקב בקרה ודוחות למיניהם לשיפור ניהול הפרויקט.
10. ניהול ובקרת פרויקטים סדרתיים, חזרה, .Q&A

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס ניהול פרויקטים הינן:

דרישות קדם: ניהול התפעול 1(30034), מ בוא לכלכלה (30023), סטטיסטיקה (30038)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד