Discrete Mathematics 2
קוד קורס: 10074
2.5 נ"ז

* תורת הקבוצות
1. יחס שקילות
2. מכפלה של יחסים
3. פונקציות; מבוא לתכנות פונקציונלית
4. קבוצות סופיות ואינסופיות; עוצמה; קבוצות בנות מניה ועוצמת הרצף
5. סדר חלקי

* קומבינטוריקה
1. הערכות סדר גודל של מספרים. חליפות, תמורות, צירופים
2. חליפות, תמורות וצירופים עם חזרות; דוגמאות לשימושים; בינום של ניוטון; מולטינום
3. עקרון ההכלה וההפרדה ושימושים
4. עיקרון שובך יונים ושימושים

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס מתמטיקה בדידה 2 הינן:

דרישות קדם: מתמטיקה בדידה 1 (10078)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד