Discrete Mathematics 1
קוד קורס: 10078
2.5 נ"ז

מטרות הקורס:

הסטודנטים יכירו מגוון רחב של נושאים מתמטיים: לוגיקה, קבוצות , יחסים ואינדוקציה. מטרה נוספת היא הבאת הסטודנט לרמה מסוימת של בגרות מתמטית – להיות מסוגל להבין ניסוחים של טענות מתמטיות וההוכחות שלהם, ולהציע דרכים מתמטיות בהוכחת בעיות חדשות.
1. מושג הקבוצה ומושגים נלווים
2. חוקי לוגיקה בסיסיים
3. הוכחות של טענות על אודות קבוצות
4. אנדוקציה מתמטית
5. מכפלה קרטזית; יחסים;
6. מושג גרף ומושגים נלווים

דרישות קדם: אין
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד