Heat Transfer
קוד קורס: 50045
3.5 נ"ז

מנגנונים של מעבר חום; הולכה והסעה. עקרונות הולכת חום; חוק פוריה; מערכות חד-ממדיות; תנאי שפה; התנהגות תרמית; צלעות מערכות דו-ממדיות; הולכה לא מתמדת; מעבר חום בהסעה; אנליזה ממדית; שכבת גבול; הסעה חופשית והסעה מאולצת; הסעת חום בתוך צינורות וסביב גופים בזרימה למינרית וטורבולנטית; מבוא למעבר חום בקרינה; הולכת חום במוצקים במצב מתמיד ובלתי מתמיד ובגיאומטריות שונות; צלעות; הסעת חום ומשוואת האנרגיה; מחליפי חום.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס מעבר חום הינן:

דרישות קדם: תרמודינמיקה (50046), עקרונות הזרימה (50029)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד