Measurement and sensing devices laboratory
קוד קורס: 60014
2.0 נ"ז

מעבדה זו היא מסוג קורס עצמאי. משך הזמן אשר מוקדש לכל מעבדה הוא 4 שעות, העבודה במעבדה תיערך בזוגות. במסגרת זמן זה, על מדריך המעבדה להעביר חומר תיאורטי חדש ברמת הבנה מעשית, כך שלסטודנט תהיה יכולת לקשר משוואות פשוטות ועקרונות פיסיקליים בסיסיים לתופעה אותה הוא מודד. לא בכל המעבדות יתבצעו ניסויים-בחלקן יהיו שיעורי הדגמה.

בכל מעבדה אשר יבוצעו בה ניסויים, יתבקשו הסטודנטים להגיש דו"ח טכני לסיכום המעבדה.

הצגת והסברת כל המושגים הכלליים הקשורים במדידות דוגמת: הדירות, שגיאת מדידה, היסטרזיס ועוד. הצגת והדגמת עקרונות בסיסיים לעיבוד תוצאות ניסוי.
שימוש בתוכנת Data Acquisition ותכנון מערכות מדידה בסיסיות עם כלי הפיתוח הנ"ל.
הצגת מכשירי מדידה בסיסיים דוגמת אוסצילוסקופ אנלוגי ודיגיטאלי, ספקי כוח ומגברים שונים והדגמת עקרונות הפעולה שלהם.
הצגת מכשירי מדידה למדידות מכאניות דוגמת קליבר ומיקרומטר והדגמת עקרונות השימוש בהם. הצגת שיטות מדידה אופטיות ופנאומטיות.
לימוד עקרונות מדידה פיסיקליים של לחץ דוגמת: תזוזה מכאנית, עיבור, עקרונות חשמליים שונים, עקרונות קרינתיים שונים וחומרים פיאזו אלקטריים.
לימוד עקרונות מדידה פיסיקליים של זרימה דוגמת: כוח גרר, דסקיות ונחירים מתכנסים מתבדרים, אימפלרים שונים, אנמומטרים שונים, מדידות מגנטיות ושימוש במדי לחץ במקומות שונים בשדה זרימה.
לימוד עקרונות מדידה פיסיקליים של טמפרטורה דוגמת: מדי חום עם עמודת נוזל, שעוני גז, עקרונות חשמליים שונים אשר מבוססים על שינוי התנגדות, צמדים תרמיים ועקרונות אשר מבוססים על מדידת קרינה תרמית.
לימוד עקרונות מדידה פיסיקליים של כוחות, מומנטים ומאמצים. הצגת עיקרון מדידת מאמצים לפי גשר ומדיד מעוות, הצגת הקשר בין המדידה למצב החומר.
לימוד עקרונות מדידה פיסיקליים של תזוזה ורעידות. הדגמת עיקרון מדיד של משקולת ומרסן ודיון בשיטות ייצור אפשריות למדיד כזה.
לימוד עקרונות מדידה פיסיקליים של תופעות תרמיות ותופעות מעבר שונות דוגמת: צמיגות, מוליכות, דיפוזיה ולחות.
תכנון מערכת מדידה עבור תופעה מסוימת תוך שימוש במכשירים וכלים מסחריים.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס מעבדת מכשור ומדידות הינן:

דרישות קדם: פיסיקה 1-מכניקה (60010)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד