Fluids and Heat Transfer Laboratory
קוד קורס: 60029
3.0 נ"ז

מעבדה זו היא מסוג קורס תומך לקורס תיאורטי קיים על מנת להעשיר ולהעמיק את ההבנה המעשית של הסטודנט. המעבדה תיערך בזוגות. על הסטודנט להגיע מוכן למעבדה לאחר שלמד את החומר התיאורטי. על מדריך המעבדה מוטל לוודא את הבנת הסטודנט טרם התחלת המעבדה ולסייע להבנה המעשית של הסטודנט במהלך המעבדה. מעבדה זו נלווית לקורסים הבאים: תרמודינמיקה, מדע החומרים ומכניקת זורמים.

להלן פירוט הניסויים אשר יילמדו במסגרת המעבדה:
1. תרמודינמיקה:
מנוע בעירה פנימית – חישובי חוק ראשון ושני למערכת עם תגובות כימיות.
מדחס בוכנה – חישובי חוק ראשון ושני על מדחס בוכנה.
מחזור קירור – מאזיני אנרגיה במחזורים תרמודינמיים.

2. מכניקת זורמים:
הפסדים בזרימה – בדיקת הפסדי הלחץ עקב אביזרי צנרת שונים.
זרימה פוטנציאלית – ניסוי גליל במנהרת רוח.
משוואת ברנולי – מדיד פיטו.
משוואת שימור תנע – מדידת הכוח אשר מופעל על משטחים שונים עקב תקיפת סילון.
משאבה צנטריפוגלית-נצילות הידראולית של משאבה כתלות בספיקה ובעומס הכניסה והיציאה.

3. מדע החומרים:
איפיון תכונות מכניות של חומרים.
מתיחה וקושי – דיאגרמת מאמץ מעוות.
נגיפה וקושי.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס מעבדת זרימה ומעבר חום הינן:

דרישות קדם: תרמודינמיקה (60021), מדע החומרים (60022)
דרישות מקבילות: מכניקת זורמים (60028)

קרא עוד