Solid Mechanics Laboratory
קוד קורס: 60034
3.0 נ"ז

מעבדה זו היא מסוג קורס תומך לקורס תיאורטי קיים על מנת להעשיר ולהעמיק את ההבנה המעשית של הסטודנט. המעבדה תיערך בזוגות. על הסטודנט להגיע מוכן למעבדה לאחר שלמד את החומר התיאורטי. על מדריך המעבדה מוטל לוודא את הבנת הסטודנט טרם התחלת המעבדה ולסייע להבנה המעשית של הסטודנט במהלך המעבדה. מעבדה זו נלווית לקורסים הבאים: מעבר חום ומסה, חוזק חומרים, תיכון מכונות.

להלן הניסויים שיילמדו במסגרת המעבדה:

1. מעבר חום:
מעבר חום בהסעה מאולצת וחופשית
מעבר חום בהולכה במצב מתמיד ומצב מעבר
מעבר חום בצלעות
מחליפי חום.

2. חוזק חומרים:
כפיפת קורות
פיתול קורות
מרכז גזירה
קריסה מוטות.

3. עיבוד שבבי:
חריטה
כרסום
עבוד שבבי ממוחשב

4. תורת מכונות:
מכניזם ארבע מוטות
מערכת פלנטארית
ריסון דינמי

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס מעבדה במוצקים הינן:

דרישות קדם: תרמודינמיקה (60021), מכניקת זורמים (60028)
דרישות מקבילות: חוזק חומרים (60031), מעבר חום ומסה (60030)

קרא עוד