Database
קוד קורס: 10036
3.5 נ"ז

מאגרי נתונים גדולים. המודל הטבלאי ושפות השאילתה. ארכיטקטורה ומבני קבצים למערכת ניהול מסד נתונים, אופטימיזציה של שאילתות. ניהול תנועות – מקביליות ועמידות.

נושא מתקדם לפי בחירת המרצה: מסדי נתונים מונחי אובייקטים, מסדי נתונים מבוזרים, מאגרי נתונים בסביבת אינטרנט.

 

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס מסדי נתונים הינן:

דרישות קדם: מתמטיקה בדידה 1 (10078), מבני נתונים (10031)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד