Databases
קוד קורס: 30030
3.5 נ"ז

מהו מסד נתונים.
מודלים של מסדי נתונים.
מושגים: שאילתא, עסקה (transaction).
רמות הפשטה (data, meta-data, views).
המודל ההירארכי.
המודל היחסי.
דיאגרמות ישויות וקשרים.
אלגברה של יחסים.
תיאור שאילתות על-ידי חוקים לוגיים – datalog.
שפת השאילתות SQL.
תכנון מסדי נתונים יחסיים (Design Theory).
כללי גזירה.
פירוק.
נירמול.
תלויות.
בקרת מקביליות – תזמונים, מנעולים, נקודות בדיקה, נקודות נעילה, deadlocks, livelocks, שיטת תוויות הזמן.
אופטימיזציה.
ניהול עסקות.
התאוששות מנפילות.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס מסדי נתונים הינן:

דרישות קדם: מבני נתונים (30026)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד