מכרז 08/2015/פ'

מכרז 08/2015/פ'
מכרז פומבי למתן שירותי ליסינג תפעולי עבור שני כלי רכב

תחום: ליסינג

השתתפות במכרז: מציע המעוניין להשתתף במכרז זה יידרש לשלוח הודעה על כך למייל שכתובתו tenders@jce.ac.il עד ליום 08.11.2015 בשעה 16:00. ההודעה תכלול את שם המציע, שם איש קשר, טלפון וכתובת מייל.

 

מועד אחרון להגשת בקשה להבהרות: עד ליום 10.11.2015 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעה למכרז: לא יאוחר מיום 16.11.2015 בשעה 12:00

 

הודעה חשובה למכרז בנידון:

המכללה מבהירה בזאת כי במכרז 08/2015/פ' לשירותי ליסינג עבור שני כלי רכב נערך שינוי באופן שהתווספה אפשרות לבחירת רכב עבור רכב ב', כהגדרתו במכרז, מסוג קאיה Carnival.

לפיכך, המכללה מאפשרת רישום נוסף להשתתפות למכרז עבור מציעים שטרם נרשמו.

מציע חדש המעוניין להשתתף במכרז זה יידרש לשלוח הודעה על כך למייל שכתובתו tenders@jce.ac.il עד ליום 07.01.2016 בשעה 16:00.

ההודעה תכלול את שם המציע, שם איש קשר, טלפון וכתובת מייל.

המועד האחרון והנוסף להעברת שאלות והבהרות: 10.01.2016 עד השעה 10:00.

פרוטוקול ההבהרות שכבר פורסם במסגרת מכרז זה מצורף להודעה זו ומציעים חדשים ידרשו לחתום על גביו והוא יחול לגביהם.

מועד אחרון להגשת ההצעות: 18.01.2016 בשעה 12:00.

מכרז ליסינג- מסמכי המכרז במלואם

תשובות והבהרות

הודעת מכרז (עברית)

הודעת מכרז (ערבית) – اعلان مونقصه

בואו להיות מהנדסים!