מכרז פומבי 04/2015/פ'

מכרז פומבי 04/2015/פ'
אספקה והתקנת רשת אלחוטית WIFI

תחום: אלחוט

דמי השתתפות במכרז: 500 ש"ח.

מועד אחרון לתשלום דמי ההשתתפות במרכז: עד ליום 04.08.2015 בשעה 16:00.

מועד אחרון להגשת בקשה להבהרות: עד ליום 06.08.2015 בשעה 16:00.
מועד אחרון להגשת הצעה למכרז:     לא יאוחר מיום 12.08.2015 בשעה 12:00.

מסמכי המכרז במלואם להורדה

הודעת מכרז (עברית)

הודעת מכרז (ערבית) – اعلان مونقصه

בואו להיות מהנדסים!