מכרז 03/2020/פ' מכרז פומבי למתן שירותי אינטרנט וטלוויזיה במעונות הסטודנטים

תחום: תקשורת

סיור מציעים: יתקיים ביום 02.09.2020 בשעה 12:00, מקום מפגש לובי בניין 3 בקמפוס המכללה.

ההשתתפות בסיור המציעים הינה חובה. מציע שלא ישתתף בסיור המציעים לא יוכל להשתתף במכרז

מועד אחרון להגשת שאלות והבהרות : עד ליום 06.09.2020 בשעה 12:00.

מועד אחרון להגשת שאלות והבהרות : עד ליום 09.09.2020 בשעה 12:00 בתיבת המכרזים במכללה.

מסמכי המכרז במלואם

מכרז מקוצר

הודעת המכרז בערבית

תכניות למכרז

שאלות ותשובות

קרא עוד