מכרז 01/2021/פ' מכרז פומבי לאספקת שירותי ממונה בטיחות בקמפוס המכללה 

 

סיור מציעים:

יתקיים בקמפוס המכללה, 03.08.2021 בשעה 11:00 מקום המפגש- חדר ישיבות מרצים במכללה שברח' יעקב שרייבום 26, בית הכרם, ירושלים.

ההשתתפות בסיור המציעים במועדו, הינו תנאי להשתתפות בהליך המכרז ולהגשת הצעה.

מועד אחרון להגשת שאלות והבהרות :

שאלות או בקשות להבהרות של המציעים, ניתן להפנות בכתב לעדו בקרמן, באמצעות מייל tenders@jce.ac.il לא יאוחר מיום .08.08.2021 בשעה 12:00. שאלות שיתקבלו לאחר מועד זה לא יענו.

מסמכי המכרז במלואם

מכרז מקוצר

הודעת המכרז בערבית

 

 

קרא עוד