מכרז פומבי מס' 02/2021/פ'

תשובות והבהרות 

מסמכי המכרז במלואם

מכרז מקוצר

הודעת המכרז בערבית

הודעה בדבר דחיית מועדים למכרז

 

המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה לתאריך 05.10.2021 עד השעה 12:00

קרא עוד