Industrial Microbiology
קוד קורס: 50081
3.0 נ"ז

עקרונות ביסודות המיקרוביולוגיה: מבנה תא החיידק, ההבדלים בין תאים פרוקריוטים ואאוקריוטים, וירוסים;תפקידם של המיקרואורגניזמים בעולמנו;
עקרונות מיקרוביולוגיה תעשייתית: עוסקת תחומי עיסוק של מיקרוביולוגיה התעשייתית, השימושים במיקרואורגניזמים, היסטוריה של המדע וחשיבות פועלו של פסטר,הבסיס התעשייתי של הריאקציות הביוכימיות בהן משתתפים אנזימים, מסלולים מטבוליים לייצור חומרים בעלי חשיבות תעשייתית.
בידוד מיקרואורגניזמים מסביבתם הטבעית:
שיטות לבידוד מהטבע של מיקרואורגניזמים בעלי חשיבות לתעשיית התרופות, המזון, האקולוגיה ושמושים אחרים; חשיבותם של מיקרואורגניזמים בייצור אנטיביוטיקות; מטבוליטים –מהות וסיווג ; תהליך ניפוי ( SCREENING) למציאת מיקרואורגניזמים בעלי כושר ייצור; דרכים לשיפור התנובה YIELD)); תכנון ניסוי לשיפור ייצור אנטיביוטיקה ע"י חיידקים. כיצד ניתן לשפר ייבול ע"י יצירת מוטנטים וע"י מנגנוני הנדסה גנטית.
סוגי תסיסה ע"י יצורים שונים: חיידקים, שמרים, תאי בע"ח ותאי צמח.
הפרמנטור ככלי לגידול חיידקים ופטריות לשימושים תעשייתיים: עקרונות הפעולה, אופטימיזציה של גידול וייצור בפרמנטור , סוגי הפרמנטציות השונות; ביוראקטורים- פרמנטורים מיוחדים לגידול תעשייתי של תאי בע"ח וצמחים); עקרונות בתהליך הגמלון SCALE UP)) כחלק מפיתוח תהליך תעשייתי שמבוסס על פרמנטציה.
תרכיבי חיסון: חיידקים, נגיפים, חלבונים רקומביננטים.
חשיבותם של החיסונים כנגד מחלות מדבקות בהגנה על אנשים ובע"ח; תרומתם של החיסונים לירידה ברמת התחלואה והעלמות של חלק מהמגפות; סוגי התרכיבים השונים ומרכיבי המערכות שמופעלות בזמן חיסון בתרכיבים שונים; תהליכי הייצור של הווירוסים, החיידקים והחלבונים הרקומביננטיים שמשמשים לחיסון; מבנה וארגון של מפעל מודרני לייצור תרכיבים שעומד בקריטריונים של GMP; תרכיבים רקומביננטים לעומת תרכיבים קונבנציונליים; דוגמא לחיסון אקטואלי – החיסונים לשפעת.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס מיקרוביולוגיה תעשייתית הינן:

דרישות קדם: מבוא למיקרוביולוגיה – מעבדה (50079).
דרישות מקבילות: אין.

קרא עוד