מידע לגבי אבחונים והתאמות

מה הן התאמות

התאמות בבחינות נועדו למתן את ההשפעות השליליות של לקויות הלמידה על התפקוד במבחנים אקדמיים בלי לשנות את המהות הנמדדת בבחינה.

נהלי הגשת אבחונים (לקויות למידה והפרעות קשב)

 • ניתן להגיש אבחונים ובקשות להתאמות עד חודש לפני מועד הבחינות בכל סמסטר. יש להגיש צילום אבחון לקויות למידה עדכני (נעשה בחמש השנים האחרונות) ולתאם פגישה בנושא עם יועץ המכללה.
 • שימו לב – המכללה מקבלת אבחונים שבוצעו במערכת מת"ל (מערכת לאבחון תפקודי למידה). למידע נוסף אודות אבחון מת"ל ניתן לפנות לאתר המרכז הארצי לבחינות והערכה:
  https://www.nite.org.il/index.php/he/tests/matal-ela.html
 • במידה וזו עבורך פניה ראשונה לאבחון או שעליך לעדכן אבחון, מומלץ לתאם פגישה מסודרת לצורך התייעצות בנוגע לצורך באבחון וכן עבור הכוונה לאבחון המתאים.
 • התאמות יקבעו בהתבסס על שיחה אישית עם הסטודנט, מאפייני הלקות, חומרת הקשיים והמלצות האבחון. חשוב לציין כי המכללה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל את המלצות דו"ח האבחון, כולן או מקצתן .

אבחון מוכר של לקויות למידה לצורך התאמות בדרכי היבחנות

 • יתקבל אבחון שנעשה על ידי גורם מוסמך לאבחון ליקויי למידה למבוגרים: מאבחן דידקטי בעל תואר שני בלקויות למידה ממוסד אקדמי מוכר או פסיכולוג מומחה בליקויי למידה.
 • האבחון יכלול פרוט של רשימת המבחנים שעבר הנבחן ותוצאותיהם, ציוני נורמות וסטיות תקן על פיהם מוערך הביצוע במבחן וכן מסקנות והמלצות אופרטיביות כפי שהן עולות מן האבחון.
 • תאריך עריכת האבחון הוא עד 5 שנים מתאריך הגשתו, כשלכל המוקדם נערך בגיל 16 ונקשר עם בחינות הבגרות. תנאי זה תקף לכל שנה אקדמית בה הסטודנט לומד במכללה.
 • אבחון יכלול נורמות התקפות לגיל המתאים.

אבחון מוכר של הפרעות קשב לצורך התאמות בדרכי היבחנות

 • פנייה בגין הפרעת קשב מחויבת הצגת אבחון דידקטי (בהתאם לקריטריונים הרשומים מעלה) ובנוסף הערכת מומחה (פסיכיאטר/נוירולוג) באשר לקיומה של ההפרעה ודרגת חומרת. אבחנה על ידי רופא מומחה צריכה לעמוד בקריטריונים שנקבעו על פי משרד הבריאות.
 • שימו לב- קבלת תנאים מותאמים בשל הפרעת קשב מותנית בכך שיוכח שהפרעת הקשב פוגעת במידה ניכרת בתפקודי הלמידה הבסיסיים של הסטודנט (קריאה, כתיבה, תפקוד כמותי), ועל כן מסמכים רפואיים בפני עצמם ללא אבחון דידקטי אינם מקנים זכות למתן התאמות.

הערה חשובה לסטודנטים תואר שני:

התאמות שניתנו בתואר הראשון אינן מאושרות באופן אוטומטי לתואר שני.  אם האבחון שבידך נעשה מגיל 20 ואילך וקיבלת התאמות בתואר הראשון על סמך הדו"ח, עליך לגשת עם האבחון ליועץ המכללה ולתאם פגישה בנושא.

קרא עוד