Data Structure
קוד קורס: 10031
3.5 נ"ז

הצגה וניתוח שיטות להגדרה ומימוש של טיפוסי ומבני נתונים, ובפרט טיפוסי נתונים מופשטים. נוטציות של סיבוכיות חישובים ואלגוריתמים. מבני נתונים דינמיים כגון שרשראות, רשימות, עצים דינמיים ואלגוריתמים לאיזון, גרפים, מחסניות טבלאות ערבול.
אלגוריתמים לבעיות מיון וחיפוש פתרונות רקורסיביים עבור בעיות שונות.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס מבני נתונים הינן:

דרישות קדם: מבוא לתכנות ולמדעי המחשב
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד