Computer Structure and Architecture
קוד קורס: 40042
2.5 נ"ז

מבוא: סקירה כללית של מבנה המחשב– ארכיטקטורה של Von Neuman. סקירת קצרה של התפתחות המחשבים ושל טכנולוגית VLSI – חוק Moore. מעגלים אריתמטיים במחשב: חיבור/חיסור- מספר מסומנים ובלתי מסומנים- האצת פעולת חיבור/חיסור. תכנון יחידה אריתמטית- לוגיתALU. מכפלה – מכפלה מקבילית וטורית – אלגוריתם של Booths.מכפלה של מספרים מסומנים. חלוקה טורית. נקודה צפה- סטנדרט IEEE754 להצגה של מספרים בנקודה צפה. זכרון: הסוגים השונים של זכרונות במחשב. זכרונות מוליכים למחצה: ארגון דו-ממדי ותלת מימדי. מפוי. זכרונות מגנטיים ואופטיים. עקרון זכרון מטמון: סוגים שונים וביצועים. קלט/פלט. דוגמא של CPU: ה – MIPS: מבנה כללי של ה – MIPS; אוגריפ פנימיים וגישה לזכרון. אוצר פקודות של MIPS. כתיבת תוכניות באסמבלר. הפעלת סימולטור. יחידת בקרה ומסלולי המידע ב- MIPS. מימוש של מחזור פקודה. עקרון ומימוש "צנרת" (pipeline). מדידת ביצועים של מחשבים.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס מבנה וארגון המחשב הינן:

דרישות קדם: אין
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד